Ulga na działania badawczo-rozwojowe

Ulga na działania badawczo-rozwojowe jako sposób na optymalizację podatkową

Ulga na działania badawczo-rozwojowe funkcjonuje już jakiś czas. Od 1 stycznia 2016 t. polscy przedsiębiorcy są uprawnieni skorzystania z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (b+r) niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa.

Ulga na działania badawczo-rozwojowe polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działania badawczo rozwojowe. Chodzi o tzw. „koszty kwalifikowane”. Z tego typu ulgi może skorzystać również branża FCMG oraz HoReCa.

Działalność badawczo – rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Troszkę masło maślane.

Badania naukowe

Badania naukowe (których dotyczy ulga na działania badawczo-rozwojowe) wg ustawy podatkowej to:

a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe (których dotyczy ulga na działania badawczo-rozwojowe) to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przykłady prac rozwojowych

Przykładowo za prace rozwojowe których dotyczy ulga na działania badawczo-rozwojowe uważa się:
a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

Mechanizm ulgi i koszty kwalifikowane

Mechanizm ulgi polega na tym, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły m.in (tzw. koszty kwalifikowane):

1) wynagrodzeń pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne,

2) wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową,

3) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

4) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

5) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych,

6) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (od podmiotu niepowiązanego); analogicznie rzecz ma się w przypadku nabycia usługi wykorzystywania takiej aparatury,

7) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
– przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
– prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
– odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
– opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

8) odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, na zasadach określonych w ustawie

9) zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Pozostałe informacje

Podatnicy których interesuje ulga na działania badawczo-rozwojowe i zamierzają z niej skorzystać są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności B+R.

Kwota podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych (zależnie od rodzaju podatnika – art. 18d ust. 7 ustawy CIT).

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Prawo do odliczenia

Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikowi, który prowadził w roku podatkowym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na tej podstawie.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani optymalizacją podatkową z wykorzystaniem ulgi b-r zachęcamy do kontaktu. Jeśli ulga na działania badawczo-rozwojowe rodzi wątpliwości, również prosimy o kontakt.

Zespół M&A

Photo by Fabian Blank on Unsplash https://unsplash.com/photos/pElSkGRA2NU/info


Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zapraszam do udziału w szkoleniu z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Szkolenia organizowane są zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej (dla personelu działu handlowego i prawnego konkretnej firmy).

W sprawie szkoleń proszę o kontakt z Panią Anną Gadomską z Scholaris Club pod adresem: biuro@scholarisclub.pl

Serdecznie zapraszam 🙂 Do nowej regulacji warto się przygotować 🙂


Młot na FMCG? Koniec fikcyjnego wsparcia sprzedaży i opłat półkowych? (cz. 2)

Jak już pisałem w pierwszej części tego krótkiego cyklu, ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zmieni oblicze rynku.

Dziś zajmiemy się tematyką zakresu zastosowania regulacji, która wejdzie w życie 12 lipca 2017 r. oraz relacją ustawy do innych aktów prawnych.

Kogo dotyczy ustawa? Kto musi się już martwić?

(więcej…)


Młot na FMCG? Koniec fikcyjnego wsparcia sprzedaży i opłat półkowych? (cz. 1)

Rzecz niniejsza dotyczy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Obserwujemy w kancelarii (z coraz większym natężeniem), napływ – różnego rodzaju – kontroli u naszych klientów. „Może” to mieć związek z poszukiwaniem pieniędzy przez Państwo. Może mieć związek z spełnioną obietnicą wyborczą… Przejawia się to w różnych działaniach aparatu kontroli takich jak próby sugerowania istnienia stosunku pracy wśród samozatrudnionych, kwestionowanie sposobu rozliczeń transakcji na gruncie VAT itp. Sam byłem świadkiem wypowiedzi, pewnego, dość wysoko postawionego urzędnika (szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości), który bez ogródek przyznał, że ma odgórny „prikaz” by szukać pieniędzy, zaś kary pieniężne w tej instytucji są aktualnie preferowane.

(więcej…)


Umowa leasingu? Bądź czujny!

Nie znam firmy (nie tylko w branży FMCG), która nie zawierałaby umów leasingu. Korzyści podatkowe są przecież oczywiste (stałe koszty miesięczne, całkowite lub częściowe odliczenie VAT, zamiast amortyzacji).

Wszyscy też wiemy, że firmy leasingowe (za którymi z reguły stoją banki) posiadają słabą zdolność do ustępstw gdy chodzi o warunki umowy (umowa leasingu oraz ogólne warunki leasingu).

Dziś – po analizie warunków części kluczowych oferentów – chciałbym skupić się na tych postanowieniach umów leasingu, o które powinieneś walczyć (i które co do zasady – takie mam doświadczenie) podlegają nieznacznym negocjacjom.

(więcej…)


Następna strona >